Политика за защита на личните данни в ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД


1. Обща информация

ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Приложение на настоящата Политика за защита на личните данни

В качеството си на администратор на лични данни, ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

2.1. Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД
ЕИК: 123694595
Седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Георги С. Раковски“ 144, вх. А, ет. 4, ап. 52
Адреси за упражняване на дейността:
гр. Стара Загора, ул. „Марин Дринов“ 11
гр. София, бул. “Св. Климент Охридски“ 14, ет. 5
Уебсайт: www.globalgeo.eu
E-mail: GDPR@globalgeo.eu

2.2 Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
Телефон: 02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД е администратор на личните данни (т.е. информацията, която идентифицира конкретно лице, като например име и фамилия, телефон или имейл), които събираме от и за вас.

Настоящата Политика за защита на личните данни важи за всички потребители, включително тези, които използват уебсайта без да са регистрирани или абонирани за услуги в него.

3. Видове лични данни които събираме

ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД може да събира за единствено следните данни:

Име и фамилия;
Телефонен номер;
Имейл,
които предоставяте, когато ни пишете по имейл или за обадите на телефоните за контакт на сайта

4. Цели при събирането на личните ви данни

Основната причина, поради която събираме личните Ви данни е да Ви осигурим достъп до уебсайта или услугите на ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД, както и да осъществим взаимодействието Ви с такива услуги.

Понастоящем единствено обработваме данните Ви с цел:

 • Извъшване на услугите, които предоставя ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД
 • Обработка на запитвания
 • Оказване на съдействие
 • Персонализирана комуникация с вас

5. Принципи при събирането на личните ви данни

Сигурността на данните Ви е приоритет за нас. За тази цел ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД е предприело адекватни административни, технически и физически мерки за защита на личните ви данни срещу загуба, кражба и неразрешено използване, разкриване на модификации.

6. Срок на съхранение на личните Ви данни

Ще запазим данните ви само за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са събрани, както е посочено в настоящата Политика за защита на личните данни. Личните данни, събрани за целите, посочени в т. 4 от настоящата Политика за защита на личните данни, се запазват за времето, необходимо за предоставяне на достъп до уебсайта.

В края на периода на запазване личните ви данни ще бъдат анулирани.

7. Предаване на лични данни за обработване

ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679., като Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД може да сподели личните ви данни трети страни доставчици, които извършват обработването от името на ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД и/или свързаните лица с него.

8. Прехвърляне на личните ви данни в чужбина

Личните ви данни могат да бъдат прехвърлени в други държави в рамките на или извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) само ако това е наложително за извърването на предоставяната услуга. Винаги проверяваме, дали са налице адекватни и подходящи предпазни мерки, съответстващи на приложимите закони за защита на личните ви данни.

9. Вашите права по отношение на личните данни

9.1. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст на посочения в т. 2.1. email.

ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

9.2. Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

9.3. Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД.

9.4. Право на изтриване

Вие имате правото да поискате от ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД

ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане чрез писмено искане, изпратено до ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД.

ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

9.5. Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД да провери точността на личните данни
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено
 • ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси

9.6. Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД с искане по имейл.

Вие можете да поискате от ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

9.7. Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

9.8. Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

10. Актуализации на настоящата Политика за защита на личните данни

ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД може да променя или актуализира настоящата Политика за защита на личните данни, за да се гарантира спазването на приложимото право.