Част от реализираните проекти


За Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Бело поле, с. Динково, с. Дреновец, с. Тополовец, с. Гюргич, с. Дражинци, с. Плешивец, с. Ружинци и с. Черно поле, община Ружинци, област Видин.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Богданци, с. Голяма вода, с. Кара Михал, с. Кривица, с. Ножарово, с. Пчелина, с. Хърсово, с. Богомилци, с. Голям извор, с. Желязковец, с. Самуил и с. Хума, община Самуил, област Разград.

Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Славяново, с. Бръшляница, с. Коиловци и с. Мечка, общ. Плевен, обл. Плевен.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на с. Градина, с. Крушовица, с. Бъркач, с. Петърница и с. Садовец, община Долни Дъбник, област Плевен.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на землищата на с. Нова махала и с. Елхово, общ. Николаево.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.

Създаване на КККР на землището на гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на землището на с. Сулица, общ. Стара Загора , обл. Стара Загора и изработване на специализирана карта и регистри за част от територията на с. Старозагорски бани.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на землищата на с. Нова махала и с. Елхово, общ. Николаево.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на част от Район Младост – Столична община.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на землището на гр. Кубрат, община Кубрат, съдебен район Кубрат, област Разград.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на землищата на с. Димовци, с. Пчелиново, с. Лява река, с. Паничерево и с. Конаре, общ. Гурково, съдебен район Казанлък, обл. Стара Загора.

Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на землището на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг. Участие в изпълнение по договора за период.

Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на землището на гр. Павел баня, общ. Павел баня.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на землището на гр. Свищов, общ. Свищов, съдебен район Свищов, област Велико Търново.

Създаване на геодезическа мрежа с местно предназначение на съдебен район Казанлък и създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на землищата на гр. Гурково, гр. Мъглиж, с. Енина и с. Шейново, община Казанлък, област Стара Загора.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на землищата на гр. Малко Търново, община Малко Търново, съдебен район Малко Търново, област Бургас.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на гр. Стара Загора чрез използване на кадастрална информация от оцифряване на урбанизираните територии.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на територията на обект- землището на с.Едрево, общ. Николаево.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на територията на обект- землището на гр.Николаево, общ. Николаево.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на землищата на гр. Разград и с. Гецово, общ. Разград.

Изработване на специализирана карта за устройствено планиране на гр. Николаево и с. Едрево, общ. Николаево, област Стара Загора.

Създаване на кадастрална карта и регистри на урбанизираните територии за община Шабла и изработване на ГММП за съдебен район Каварна.

Оцифряване и анализ на кадастралните планове и регистри на урбанизираните територии – на цялата територия на Общини Разград и Цар Калоян, на територията на съдебните райони Хасково, Шумен и Търговище;

Създаване на обединена карта на земеделските и горски територии, проверена и изчистена от грешки – община Раднево, община Гълъбово, СР Царево.

Консултантски дейности по проект "Кадастър и имотен регистър", финансиран от СВЕТОВНАТА БАНКА, за съдебни райони Стара Загора, Кърджали, Сливен и Бургас, Варна, Силистра, Добрич, Ямбол


Към настоящия момент се работи по следните обекти

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Ветрен, с. Сребърна, с. Полковник Ламбриново, с. Смилец и с. Професор Иширково, община Силистра, област Силистра.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Пиргово и с. Щръклево, община Иваново, с. Бъзън, гр. Мартен, с. Николово, с. Сандрово и с. Червена вода, община Русе, област Русе.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на гр. Камено, с. Винарско, с. Вратица, с. Желязово, с. Кръстина, с. Ливада, с. Полски извор, с. Русокастро, с. Трояново и с. Тръстиково, община Камено, област Бургас.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на гр. Ветово, гр. Глоджево, с. Кривня, с. Писанец и с. Смирненски, община Ветово, област Русе.


За Министерство на земеделието

Поддържане и осъвременяване на картите на възстановената собственост за землищата от общини Стара Загора, Опан, Раднево, Гълъбово, Чирпан, Братя Даскалови, Тополовград.


За американската компания AES и нейните български поделения

Цялостно геодезическо обслужване, датиращо от 2002 г., във връзка с изграждане на заместваща мощност (ТЕЦ) на територията на землището на с. Обручище, община Гълъбово.


За ENEL чрез българското й поделение "Енел Марица Изток 3 АД"

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и специализирана карта за устройствено планиране за територията на поземлени имоти в землищата на с. Медникарово и с. Искрица, общ. Гълъбово, собственост на "Енел Марица Изток 3 АД".По проект, финансиран от Европейската банка за възстановяване и развитие

Работен проект за изграждане на главен газопровод до с. Разлив и други населени места на територията на община Правец.


За "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Ст. Загора

Геодезически заснемания на обекти и съоръжения и техните Санитарно охранителни зони /СОЗ.;

Цифрови модели на водопроводни канализационни мрежи.

Екзекутивни заснемания на извършени реконструкции на линейни обекти;

Изготвяне на основи в цифров вид на проектна основа.

Изработване на трасировъчни планове.

Изработване на подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ на линейни обекти.

Изработване на проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри във връзка с нанасяне на водостопански съоръжения. За Областна администрация Стара Загора

Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, изработване на скици и трасиране границите на новообразуваните имоти на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на Област Стара Загора.


 За Община Казанлък

Изработване на цифрови модели на действащите към момента регулационни планове, както и отразяване на преписки с измененията им на населени места в Община Казанлък, област Стара Загора.


За "ГАЗТЕК БГ" АД

Изработване на ПУП - ПП във фази - предварителен и окончателен проект извън урбанизираната територия на трасе на газопровод с дължина 62 км за обект "Преносен газопровод за гр. Панагюрище и гр. Пирдоп". Изработване на ПУП - ПП във фази - предварителен и окончателен проект извън урбанизираната територия на трасе на газопровод за обект "Подготвителни дейности във връзка с рехабилитацията и подсилването на северния полупръстен на газопреносната система с прединвестиционни проучвания и инвестиционно проектиране за строеж "Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС Беглеж – КВ Дерманци - КВ Батулци - КВ Калугерово. Геодезическо заснемане на строителната полоса с щирина 50 м. на газопровод с дължина на трасето 60 км. за обект: Подготвителни дейности във връзка с рехабилитацията и подсилването на северния полупръстен на газопреносната система с прединвестиционни проучвания и инвестиционно проектиране на строеж „Подмяна на преносен газопровод в участъка "ОС Беглеж-КВ Батулци – КВ Калугерово".