Дейности и услуги

ГЕОДЕЗИЯ
 • Изработване на екзекутивна документация за обекти на основание л. 52, ал. 4 и 5 и § 4, ал. 1, т. 4 от ПЗР на Закона за кадастъра и имотния регистър, във връзка с чл. 175, ал. 5 от Закона за устройство на територията.
 • Делби на поземлени имоти
 • Трасиране на имоти, площни и линейни обекти, сгради и съоръжения
КАДАСТЪР
 • Създаване на кадастрални карти.
 • Създаване на специализирани карти за устройствено планиране.
 • Изработване на проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани с делби или обединяване на поземлени имоти, сгради или самостоятелни обекти в тях, като и промяна на границите на имотите и на очертанията на сградите и създаване на нови обекти на кадастралната карта.
 • Удостоверение за приемане на проект за изменение на КККР от СГКК.
 • Издаване на скица на поземлен имот в урбанизирана територия.
 • Издаване на скица на поземлен имот в неурбанизирана територия.
 • Издаване на скица на сграда.
 • Издаване на схема на самостоятелен обект.
 • Трасиране и означаване на имотни граници по кадастрална карта.
 • Фирмата е ОЗПЛ по чл.56 от ЗКИР и подпомага службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за териториите с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, като предоставя на хартиен носител документите по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР – скици, схеми, скици-проекти и др. получени чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра.

РЕГУЛАЦИЯ
 • Изработване на подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/.
 • Проекти за изменение на ПУП-ПР.
 • Изработване на подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/.
 • Изработване на подробен устройствен план – План за застрояване и регулация /ПУП-ПРЗ/.
 • Проекти за изменение на ПУП-ПРЗ.
 • Изработване на подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/
ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
 • Геодезическо заснемане – създаване на основа за проектиране
 • Изработване на проекти за вертикално планиране
 • Изработване на трасировъчни планове.
 • Трасиране на строителни оси, даване на строителна линия и ниво и др.
 • Трасиране на линейни съоръжения.
 • Обследване на деформации.
GPS ИЗМЕРВАНИЯ
 • Геодезически мрежи за нуждите на кадастъра.
 • Измервания с GPS приемници и обработка на резултатите.
 • Създаване на геодезически мрежи за изследване на деформации на инженерни съоръжения.
 • Прецизна геометрична нивелация.
ФОТОГРАМЕТРИЯ
 • Изработване на ортофотопланове.
 • Създаване на цифров модел на терена.
 • Изработване на планове и карти в различни мащаби.
 • Фотограметрично заснемане и създаване на георефериран пространствен модел, включващо планиране, заснемане от сертифициран оператор, обработка чрез лицензиран софтуер и използване на безпилотен летателен апарат-дрон от последно поколение. В резултат от заснемането се получават 3D модел, облак от точки, ортофото и необработени снимки.